CookiesOm een website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt een website vb. de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren), zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

Voorlopig gebruiken we enkel een functionele cookie die je cookie-voorkeuren onthoudt. Moest dat in de toekomst wijzigen, zal dat ook hier vermeld worden.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

Je kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website mogelijks niet (naar behoren) werken.Privacy & verwerking van persoonsgegevensVerwerking persoonsgegens

Met het invullen en versturen van een contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ITLMS.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens (email en naam) op te slaan in een bestand van ITLMS.be. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor contactname door ITLMS.be. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst (info@ITLMS.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ITLMS.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@ITLMS.be. ITLMS.be verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (leveren diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ITLMS.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Een eenvoudig verzoek per email is voldoende om uw gegevens voortijdig te wissen uit ons elektronisch bestand.

CookiesIn order for a website to work properly, we sometimes need to put small files on your computer. These are called cookies.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website stores on your computer or mobile device when you visit that site. This is how a website remembers eg. the pages you have visited and your preferences (such as username, language, font size and other preferences) so that you do not have to fill them in every time you visit the site.

How do we use cookies?

We only use a functional cookie on this website that checks whether cookies are used and remembers your cookie preferences and refers to this page. Should that change in the future, this will also be announced here.

How can you learn more about cookies?

You can always check for cookies and delete them. You can read more about this on aboutcookies.org. You can delete all cookies on your computer and you can set your browser to block cookies. This means that you will have to reset your preferences every time you visit and that some parts of the website may not work (properly).Privacy & processing of personal dataProcessing of personal data

By completing and sending a contact form or sending an e-mail, a visitor gives ITLMS.be permission to store his or her personal data (email and name) in a file of ITLMS.be. This information is only used for contacting you. You have the right to inspect and correct your relevant personal data. You have the right to object, free of charge, to the processing of your data for direct marketing purposes. You can send your request for inspection, correction or objection to the customer service (info@ITLMS.be).

How we protect your personal data

ITLMS.be takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you are under the impression that your data is not properly secured or convinced that there are indications of abuse, please contact our customer service at info@ITLMS.be. ITLMS.be does not sell your data to third parties and only uses them when necessary for the execution of our agreement (providing services) or to comply with legal obligations. We also sign an agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. ITLMS.be remains responsible for your data.

Hoe long do we store your data?

We keep your personal data for as long as it is necessary to perform the activities for which we collected them. A simple request by email is sufficient to delete your data from our files.
Terug naar de hoofdpagina / Back to homepage